Over Bildnis

BILDNIS is een onafhankelijk en actief platform voor kunstliefhebbers om kennis, ervaring, interesse en fascinatie rond hedendaagse beeldende kunst uit te wisselen. BILDNIS is gegroeid uit de Oostendse vereniging Vrienden Kunstmuseum aan Zee (provincie West-Vlaanderen) en organiseert exclusieve evenementen onder 4 pijlers. Binnen de pijler Grand tour gaan we op reis en bij Petit tour maken we een uitstap of plannen we een bezoek. In Expo worden tentoonstellingen gecureerd of exclusieve screenings gepland en tijdens Update kunt u in contact komen met boeiende sprekers, een uitdiepende cursus volgen of verwikkeld geraken in een fascinerend gesprek.

Per seizoen focussen we ons op een thema dat een aaneenrijging van activiteiten met zich meebrengt. Aanleiding van de keuze van zo’n thema komt uit de raad van bestuur. Als bij toeval botsen we op onderwerpen waar we mee begaan zijn en waar we ons een aantal maanden in willen verdiepen. Die seizoenen worden vanuit de leden voorgesteld, ontwikkeld, gepland en georganiseerd. De verantwoording van de keuzes is open en helder. We duiden ook waarom we de dingen doen, wat onze rode draad is en hoe we een programma samengesteld hebben. Onze bedoeling is een vruchtbare dialectiek te ontwikkelen tussen kunstschepping en kunstervaring. Onze attitude is er één van transparantie.

Mission statement 

Dankij de aanwezigheid van een groep enthousiaste leden wil de vereniging met mensen op stap gaan door de wereld van hedendaagse beeldende kunst en een bemiddelende rol opnemen, zodat de leden zelf ambassadeurs kunnen worden van de kracht van kunst en cultuur binnen de maatschappij. De vernieuwde vereniging zal activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de bestaande verenigingen, organisaties, musea, kunstencentra of hun respectievelijke diensten voor publiekswerking, in Oostende; en dus niet in concurrentie gaan. De vereniging wil evenwel een onafhankelijke koers varen en niet onlosmakelijk verbonden zijn met gelijk welke organisatie in de stad. Tegelijk heeft de vereniging de intentie het professioneel aan te pakken waarbij constructieve gelijkwaardige samenwerkingen mogelijk zijn.

Goede gidsen en eigentijdse plattegronden

Concreet betekent dit dat de vereniging een Oostendse vereniging wil zijn die een bemiddelende brug zal maken tussen kunst en publiek; niet louter vanuit een educatief maar ook vanuit een artistiek oogpunt. Op basis van een aantal tools wordt gewerkt aan de kennismaking van de huidige en nieuwe bewegingen en fenomenen binnen het hedendaagse kunstenveld. In een snel evoluerende kunstwereld is het immers handig de instrumenten ter beschikking te hebben en binnen een veilige sociale context op ontdekking te kunnen gaan. In dit élan is er ruimte voor verdieping en verrijking binnen een enthousiast en kritisch netwerk van cultuurliefhebbers. De ambitie om te sensibiliseren en ontmoetingen te stimuleren, is een verwachting én een zinvolle rol die gekoesterd wordt, met zicht op wat was én wat komt.

Doelstellingen zoals vermeld in de statuten

De vereniging heeft tot doel de belangstelling voor hedendaagse beeldende kunst te bevorderen en te vitaliseren door allerlei activiteiten te ontwikkelen (tentoonstellingen, culturele reizen en uitstappen, voordrachten, publicaties, audiovisuele middelen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen van de vereniging).


GDPR – PRIVACYVERKLARING

BILDNIS wil zorg dragen voor jouw gegevens en je privacy. We doen dat in overeenstemming met de bepalingen van de Europese privacywetgeving General Data Protection Regulation (GPDR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

BILDNIS hecht belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie over BILDNIS is op de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In geval u toch persoonlijke informatie wordt gevraagd (als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, via Uitloket een ticket koopt of meedoet aan een activiteit), worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be.

BILDNIS geeft u daarbij de volgende garanties:
– Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.
– De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
– U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.
– U hebt zelf de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te verbeteren.
– BILDNIS treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Indien u tijdens een activiteit van BILDNIS merkt dat er foto’s worden gemaakt of gefilmd wordt, kan u ter plekke aangeven dat u niet in beeld wenst te komen.

Schreef u zich in op een nieuwsbrief van BILDNIS, dan werden deze gegevens opgenomen in de contactlijst die enkel toegankelijk is voor BILDNIS. Deze gegevens zijn enkel bestemd voor de promotie van activiteiten van de vereniging en worden niet doorgegeven aan partners .

Wil je in de toekomst niet meer op de hoogte worden gehouden door BILDNIS, dan kan je je onderaan onze nieuwsbrieven steeds uitschrijven, of je voorkeuren aanpassen. U hebt via info@bildnis.be steeds recht op inzage, verbetering of schrapping.